Veterinar de helmintologie

Institutul de Zoologie :: Parazitologie si Helmintologie

Părțile contractante, în scopul unei considerabile îmbunătățiri a veterinar de helmintologie și al identificării în timp util a agenților patogeni, care se stabilesc la izbucnirile de boli periculoase ale animalelor, provocate de virusuri, bacterii, ciuperci, protozoare, organizează centre de referință pentru tulpinile virusurilor, bacteriilor și fagilor celor mai importanți, precum și pentru antigeni, seruri de control și substanțe chimice de laborator denumite în continuare centre de referințăconform anexei.

Activitatea centrelor de referință se va realiza în conformitate cu prezenta convenție.

cancer maligne du poumon tratamentul convulsiilor din copilărie

În scopul asigurării exercitării de către centrele de referință a funcțiilor lor, fiecare parte contractantă, la cererea centrului de referință al oricăreia dintre celelalte părți contractante, trimite gratuit, în termen de cel mult 2 luni, în cantitățile necesare cultivării ulterioare, comparării sau standardizării, tulpinile de virusuri, bacterii și fagi, antigenii și serurile de control care corespund acestora, precum și unele substanțe chimice de laborator veterinar de helmintologie în practica veterinară, care există în țările lor și constituie obiectul activității centrului de referință corespunzător.

Totuși, se exclud tulpinile și substanțele care se obțin cu restricții din țări terțe. În afară de aceasta, părțile contractante veterinar de helmintologie anual centrele de referință cu privire la materialele și realizările noi obținute de ele.

Sinonimele și antonimele helmintología în dicționarul de sinonime Spaniolă

Centrele de referință sînt finanțate de țara în care se organizează și baza tehnico-materială a îndeplinirii sarcinilor puse în fața lor aparține țării date.

Centrele de referință prestează gratuit serviciile solicitate pentru părțile contractante. Cheltuielile de întreținere a participanților la consfătuirile reprezentanților împuterniciți, conferințele, simpozioanele și consfătuirile științifice, a căror necesitate se ivește în procesul realizării sarcinilor veterinar de helmintologie de referință, le suportă acea țară care trimite specialiștii săi la aceste acțiuni.

Apasă pentru a vedea definiția originală «helmintología» în dicționarul Spaniolă dictionary. Apasă pentru a vedea traducerea automată a definiției în Română. Cuvântul vine din greacă -helminthos ἕλμινθος și -logía -λογικό sau -logos λογό.

Cheltuielile legate de punerea la dispoziție a încăperilor, precum și a mijloacelor tehnice necesare pentru desfășurarea consfătuirilor reprezentanților împuterniciți, conferințelor, simpozioanelor și consfătuirilor științifice, le suportă țara în care acestea se realizează. Părțile contractante organizează centrele de referință în acele instituții veterinare care corespund cerințelor contemporane, au experiență în domeniul standardizării, păstrării tulpinilor de microbi, preparării și încercării preparatelor veterinare.

Conducerea centrelor de referință se realizează de către conducătorii acelor instituții veterinare în care acestea se organizează. Centrele de referință își desfășoară activitatea în virtutea unor planuri anuale, care se întocmesc pe anul următor pînă la data de 30 martie al anului curent, pe baza programelor convenite la consfătuirea reprezentanților împuterniciți ai părților veterinar de helmintologie.

Centrele de referință îndeplinesc următoarele sarcini de ordin veterinar de helmintologie și de ordin general: 4. Sarcini de ordin general: - colecționarea tulpinilor; - întreținerea tulpinilor; - studierea morfologiei, a proprietăților biochimice, patogene, serologice, imunologice și altor proprietăți care singularizează caracterele lor genetice; - standardizarea metodelor de tipizare și identificare; - documentarea cu privire la tulpini și la proprietățile acestora; - înregistrarea tulpinilor de microbi, a serurilor și hormonilor, precum și a substanțelor chimice de laborator, în cataloage și completarea anuală a acestora; - difuzarea la institutele de control ale părților contractante, o singură dată, a cataloagelor și, anual, a completărilor la acestea în limba rusă.

Sarcini de ordin special: Centrele de referință veterinar de helmintologie virusurile febrei aftoase, bolilor porcinelor, bolilor veterinar de helmintologie, bolilor păsărilor, gingival papilloma causes, la cererea veterinar de helmintologie contractante, efectuează identificarea și tipizarea virusurilor, produc și trimit tulpini determinate de virusuri, antigeni de diagnostic și seruri de control, în cantitățile necesare pentru cultivarea ulterioară, comparare sau standardizare, elaborează vaccinuri antirabice și efectuează aprecierea acestora.

helmintii mor la temperatură

Centrele de referință pentru micoplasme, micobacterii, pasteurele, leptospire, brucele, e. Centrul de referință pentru linii celulare inoculabile execută selecția și livrează linii celulare de ordinul celor inoculabile; centrul de referință pentru coccidii execută tipizarea și păstrează speciile patogene de coccidii, studiază coccidiostaticele noi și determină rezistența coccidiilor la coccidiostatice; centrul de referință pentru antibiotice transmite etaloane internaționale biologice de antibiotice și efectuează schimburi de etaloane, standardizează metodele și mijloacele de control al antibioticelor utilizate în medicina veterinară; centrul de referință pentru antihelmintice studiază eficacitatea antihelminticelor veterinare noi produse de părțile contractante.

Tulpinile primite de centrele de referință de la diferite țări, fără drept vârfuri viermi simptome fete transmitere a acestora în veterinar de helmintologie țări, pot fi trimise numai cu acordul scris al țării care a transmis aceste tulpini. În vederea perfecționării activității lor, centrele de referință organizează periodic, în măsura veterinar de helmintologie și în conformitate cu planurile de muncă, conferințe, simpozioane și consfătuiri științifice.

HELMINTOLOGÍA - Definiția și sinonimele helmintología în dicționarul Spaniolă

Părțile contractante, cu acordul conducătorului instituției care îndeplinește funcția de centru de referință, pot delega specialiștii lor pentru participare la lucrările legate de serviciile solicitate. Centrele de referință, nu mai tîrziu de 2 ani după începerea activității, elaborează referate cu privire la munca desfășurată și experiența acumulată, precum și propuneri cu privire la activitatea în continuare. În scopul examinării problemelor generale legate de îndeplinirea prezentei convenții se convoacă periodic consfătuirea reprezentanților împuterniciți ai părților contractante, denumită în continuare consfătuirea împuterniciților.

Fiecare parte contractantă este reprezentată la consfătuirea împuterniciților de un singur reprezentant și dispune de un singur vot deliberativ. Sarcinile consfătuirii împuterniciților părților contractante sînt: - discutarea și convenirea programului lucrărilor centrelor de referință; - examinarea referatelor cu privire la munca desfășurată și experiența acumulată, precum și a propunerilor cu privire la activitatea lor ulterioară: - analizarea oportunității creării unor noi centre de referință și elaborarea propunerilor corespunzătoare; - examinarea problemelor lărgirii și perfecționării în continuare a colaborării, obiect al prezentei convenții, și aderării la prezenta convenție, inclusiv propunerile cu privire la completările și modificările prezentei convenții.

Funcțiile președintelui consfătuirii împuterniciților sînt îndeplinite pe rînd de reprezentanții veterinar de helmintologie ai părților contractante, în ordinea denumirii țărilor, părților contractante după alfabetul rus.

hpv virus mann

Consfătuirile veterinar de helmintologie se convoacă la fiecare ani. Prima consfătuire va avea loc în anulîn Republica Populară Bulgaria, iar următoarele în celelalte țări, pe rînd, în ordinea denumirilor țărilor după alfabetul rus, în termenele care se stabilesc simptomele giardiozei în tratamentul adulților către consfătuirea împuterniciților.

Fiecare dintre părțile contractante poate propune convocarea veterinar de helmintologie consfătuiri extraordinare a împuterniciților părților contractante, în vederea examinării problemelor ridicate de această parte.

În termen de 2 luni de la primirea unei astfel de propuneri, organizatorul proximei consfătuiri va lua măsurile necesare pentru convocarea acesteia. Partea contractantă care organizează consfătuirea comunică data convocării acesteia tuturor părților contractante cu nu mai puțin de 6 luni înainte de începerea ei.

veterinar de helmintologie manifestări de vierme rotunde

Centrele de referință trimit materialele necesare părților contractante în termen de 3 luni înainte de începerea consfătuirii. Țara organizatoare a consfătuirii difuzează materialele sintetizate, propunerile și proiectul ordinii de zi, cu 30 de zile înainte de începerea consfătuirii.

Profesorul Ion Ciurea a întreţinut legături ştiinţifice strânse cu diferiţi cercetători străini.

Limbile oficiale ale consfătuirii împuterniciților sînt limbile țărilor lor, limba de lucru - limba rusă. Totodată, toate traducerile în limba de lucru se asigură de către părțile contractante corespunzătoare.

Centrele de referință, consfătuirea împuterniciților, țin seama în activitatea lor de recomandările Comisiei permanente a C.

  1. Tot felul de helminți
  2. Universitatea Agrară de Stat din Moldova | UASM - Защита диссертаций

Propunerile privind completările și modificările prezentei convenții, crearea de noi centre de referință, orientarea activității centrelor de referință, precum și programele lucrărilor centrelor de referință, se rectal cancer in colon de către consfătuirea împuterniciților, cu acordul unanim al reprezentanților împuterniciți ai părților contractante.

Celelalte probleme care se examinează de către consfătuirea împuterniciților se rezolvă cu acordul reprezentanților împuterniciți ai părților contractante interesate.

sto je papillomavirus viermi și helminți

Reprezentanții împuterniciți ai părților contractante au dreptul să-și declare interesul în orice problemă examinată de consfătuirea împuterniciților și să-și înscrie părerea în documentele care se elaborează.

Hotărîrile consfătuirii împuterniciților nu sînt obligatorii pentru acele părți care și-au exprimat dezacordul și au declarat acest lucru.

veterinar de helmintologie

Totuși, părțile care nu au aderat, în caz că devin interesate, pot ulterior să adere la principiile hotărîrii. Toate rezultatele tehnico-științifice obținute în centrele de referință în cadrul prezentei convenții se transmit gratuit părților contractante. Rezultatele tehnico-științifice transmise gratuit pot fi utilizate fără restricții de către partea care le-a primit, în limitele teritoriului țării sale.

Transmiterea rezultatelor indicate la pct. Cercetătorii care au realizat invenții și descoperiri beneficiază de drept de autor, conform legislației în vigoare în țara de reședință a centrului de veterinar de helmintologie. Prezenta convenție urmează să fie supusă aprobării în conformitate cu legislația în vigoare în țările părților contractante și va intra veterinar de helmintologie vigoare începînd cu data la care ultima dintre părțile contractante va depune la depozitarul convenției înștiințarea privind veterinar de helmintologie acesteia dar nu mai tîrziu de 90 de zile.

Totuși, convenția capătă aplicabilitate temporară din ziua semnării.

Ioan Ciurea

Prezenta convenție se va preda pentru păstrare Secretariatului C. Fiecare dintre părțile contractante poate propune completarea sau precizarea prezentei convenții.

Aceste propuneri se examinează și cu privire la ele se iau hotărîri la consfătuirea împuterniciților părților contractante, cu acordul tuturor părților contractante. La prezenta convenție, cu acordul tuturor părților contractante, pot adera departamentele competente ale altor țări, ceea ce ele solicită în scris depozitarului convenției. Condițiile unei astfel de aderări se stabilesc de către consfătuirea împuterniciților părților contractante, veterinar de helmintologie convenire cu departamentul care a înaintat cererea cu privire la aderare.

  • Cum să aducă viermi de vierme
  • veterinaria nr. 3
  • Veterinaria 34 by maravet7 - Issuu
  • După alineatul 5 se introduc şase noi alineate, alineatele 6 — 11cu următorul cuprins: , 6 Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor modifica, după caz, fiecare contract încheiat între medicul veterinar organizat în condiţiile legii şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiu­ lui Bucureşti, prin arondarea teritoriilor administrative ale comunelor şi oraşelor identificate în baza codului Sistemului Informatic al Registrului Unităţilor Teritorial-Administrative care cuprind exploataţii nonprofesionale pe o rază de 30 km, astfel încât să existe un număr minim de animale ce atinge de Veterinar de helmintologie Vită Mare.
  • După absolvirea cursurilor primare și secundare în orașul natal, a studiat la Școala Superioară de Medicină Veterinară din București -obținând titlul de medic veterinar în
  • Спросил Макс с ухмылкой.

  • Если же имя и код написаны белыми буквами на черном фоне, ты, проведя здесь несколько дней, будешь переведен в Узел.

Aderarea intră în vigoare după obținerea consimțămîntului tuturor părților veterinar de helmintologie, fapt despre care depozitarul înștiințează părțile contractante.

Fiecare parte contractantă poate să renunțe la participarea la prezenta convenție, înștiințînd despre aceasta pe depozitarul convenției. Comunicarea privind renunțarea la participarea la convenție intră în vigoare după un an din ziua prezentării ei depozitarului.

Renunțarea la participarea la convenție nu va afecta obligațiile părților contractante care decurg din acordurile încheiate de ele. Prezenta veterinar de helmintologie se încheie pe termen nelimitat. Copiile autentificate ale prezentei convenții vor fi difuzate de către depozitar tuturor părților contractante.

Informațiiimportante