Virusi koji vladaju sada. Pregled lijecnika lijecnika ogneva psorijaze - expert-evaluator-de-risc.ro

versuri Krang

Medonosna pela pripada Kolo lankonoci Arthropoda Red kukci Insecta Razred opnokrilci Hymenoptera Porodica pele Apidae Podporodica drutvene pele Vrsta medonosna pela Rod genus pele Apidae Pelinje drutvopelinja zajednica - Apoidae objedinjuje kako pojedinane tako i pele koje ive u zajednici. Ono obuhvata preko 12 vrsta koje ive u divljini. Pripada kolu lankonoaca, redu insekata, razreduredu opnokrilaca.

skripta studenti

U Rod medonosnih pela Apis mellificia-mellifera L. Meusobno se ne mogu ukrtati. Zapadna medonosna pela Apis mellifera svrstava se u etiri rase: Apis mellifica carnica Apis mellifica caucasica Apis mellifica ligustica Apis mellifica mellifica Kranjska pela Ova pela dobila je ime po Kranjskom podruju u Sloveniji, u kojoj je ona prvo prouavana.

papillomatosis respiratory human papillomavirus infection throat

Po spoljanosti je karakteriu sivkasti prstenovi pokriveni bijelim dlaicama. Pelinja drutva ove rase su dosta mirna, imaju brz razvoj u proljee, sklona su rojenju, to esto zavisi od lokalnih uslova ili naina pelarenja. Drutva su produktivna: daju visoke prinose meda kada vladaju povoljni uslovi pae. Med poklapaju bijelim poklopcima, to je znaajno kod proizvodnje meda u sau.

Inae, dobro zimuju i ekonomina su u potronji hrane. U svijetu postoji veliko interesovanje za ovu pelu. Krajem pretprolog i poetkom prolog veka, slovenaki pelari Ambroi i Strgar odigrali su kljunu ulogu u rasprostiranju ove pelinje rase prodajom na hiljade rojeva - uvenih kranjia. Postoji siva i uta varijanta ovih pela.

U Evropi je mnogo poznatija siva. Prema obliku, veliini i obraslosti sivim dlakama, ova pela je slina kranjskoj.

9 Comments

Ali, u pogledu razvoja ona je sporija od kranjske i virusi koji vladaju sada, tako da punu snagu postie tek polovinom ljeta. Nema jak nagon za rojenjem.

papillomavirus treatment papilloma cancer meaning

Mnogo upotrebljava propolis. Osjetljiva je na zimu pa vaccinazione anti papilloma virus toga u hladnim klimatima ne prezimljuje dobro.

Pregled lijecnika lijecnika ogneva psorijaze

Naklonjena je grabei i nema dobru mo orjentacije. Medno sae poklapa "na mokro", to jest votani poklopci nemaju dobar izgled i, zbog toga, nije pogodna za proizvodnju meda u sekcijama.

Italijanska pela Italijanska uta pela najrairenija je geografska rasa pela u svijetu.

virusi koji vladaju sada helminths la un copil ce este asta

Dosta je slina kranjskim pelama, jer potie iz Srednje Italije i u svojim osobinama ove dvije rase su veoma bliske. Italijanska pela se odlikuje virusi koji vladaju sada bojom koja je preovladala zahvaljujui masovnoj proizvodnji matica u SAD. Zbog neotpornosti evropskih tamnih pela na evropsku gnjilou legla, krajem pretprolog i poetkom prolog stoljea, italijanska pela je uvezena u Ameriku i kasnije se proirila irom svijeta.

Virusi koji vladaju sada mirnoa varira, ali je uglavnom dobra za rad. Ima izraenu sklonost da iri leglo, tako da esto, u bezpanom periodu, moe ostati bez hrane. Sklonost ka rojenju nije tako izraena kao kod kranjske pele. U sjevernim krajevima ne prezimljava najuspjenije i u toku zime troi dosta hrane. Istina je da dobro gradi sae i daje najbolje poklopljene sekcije sa medom u sau.

Pri jakim paama, ova pela daje izvanredne prinose meda. Dosta je naklonjena grabei. I pored niza pozitivnih osobina, italijansku pelu ne bi trebalo mijeati sa kranjskom jer spontana hibridizacija ukrtanje daje pele sa kojima virusi koji vladaju sada teko raditi, zbog sklonosti za ubadanjem.

virusi koji vladaju sada

Tamna pela Tamne pele nalazimo sjeverno i zapadno od Alpa, u Skandinaviji i u Rusiji. U posljednje vrijeme, sve ih vie potiskuje kranjska pela. Za nas nemaju mnogo znaaja, ali treba znati da je ova rasa u prolosti bila najrasprostranjenija u Evropi.

virusi koji vladaju sada

Ove pele su krupne, sa kratkim jezikom, za razliku od kranjske i kavkaske rase pela. Na okvirima se nemirno ponaaju i, po vaenju okvira iz konica, brzo ga naputaju. Sporije se razvijaju u proljee. Slaba strana im je naklonost ka rojenju. Prinosi meda su znatno manji nego kod italijanske i kranjske pele.

Tratament bioresonant al unei persoane din paraziți

Interesantno je virusi koji vladaju sada se, bez obzira na uslove pae, u konici uvijek nae neto meda, tako da se teko moe desiti da drutvo ugine od gladi. Pelinje drutvo Pelinje drutvo je smjeteno u konici i sastoji se od jedne matice osim u vie-matinim drutvimadvije do tri hiljade trutova i nekoliko desetina hiljada radilica, saa, legla i hrane.

Matica Centralno mjesto u pelinjem drutvu zauzima matica. Matica je majka pelama radilicama i trutovima. Matica polae jaja i to oploena, iz kojih se legu pele radilice, a koje prema potrebi i pod odreenim uslovima, moe i neoploena, iz kojih se legu trutovi.

Pored polaganja jaja matica lui odreene feromone koje pele liu i prenose meusobno, pa se na taj nain uspostavlja uticaj na drutvo. Takvo drutvo se ponaa kao bioloka cjelina. Matica se lee iz oploenog jajeta i to esnaestog dana od dana njegovog polaganja.

Not just a blog directory

Matica se lee kada jaje - larva bude hranjena svo vrijeme matinom mlijei, koju proizvode mlade pele i sve to u posebno proirenoj eliji matinjaku. Pele e proizvoditi novu maticu u sluajevima kada se roje, kada nisu zadovoljne kvalitetom svoje matice pa hoe da je zamijene i ako nestane matica iz konice, a u konici ima larvi do tri dana starosti.

Kada se matica izlee pele je kroz nekoliko dana tjeraju na parenje. Pari se u vazduhu sa nekoliko trutova. Na parenje izlazi jednom ili vie puta, a kad pone da polae jaja, vie ne izlazi iz konice, osim ako se roji.

Interface language

Nekoliko dana po parenju matica poinje da polae jaja, iz kojih se najveim dijelom legu pele radilice, a samo u manjem broju polae jaja iz kojih se legu trutovi. Radilica Pele radilice su najbrojniji lanovi pelinjeg drutva. Njihov broj se kree od oko u zimskom periodu, pa do u periodu jakih paa. Pele radilice su lanovi pelinjeg drutva koji direktno rade: iste konicu, hrane maticu i leglo, izgrauju sae, straare na letu, lepezaju krlima ubacujui svje vazduh, sakupljaju nektar i prerauju u med, donose vodu i sakupljaju cvjetni prah.

virusi koji vladaju sada

One iz prirode donose u konicu nektar, cvjetni prah i vodu, da bi od toga spravljale hranu za maticu i larve, a koriste ga i kao hranu za sebe i trutove.

Smisao rada pelinjeg drutva je sakupljanje i virusi koji vladaju sada hrane za period loeg vremena, naroito za zimu.

  • Svetog Save 19, Beograd Tel-faks 88 Hedone eunet.
  • Cancer maduva osoasa simptome
  • Warts treatment by dermatologist
  • Pregled lijecnika lijecnika ogneva psorijaze - expert-evaluator-de-risc.ro
  • Krang - Srbija 2 versuri - RO

Najvea skladitenja su za vrijeme jakih paa: bagremove, lipove, suncokretove i dr. Pelar oduzima pelama uskladiteni med, ostavljajui im samo koliinu koja je potrebna za prezimljavanje drutva.

David Servan-Srajber - Ozdraviti

Na osnovu radova koje obavljaju, pele radilice moemo podijeliti na kune pele i izletnice - sakupljaice. Pele se legu iz oploenih jaja, virusi koji vladaju sada poloi matica i to 21 dan nakon polaganja. Po izlasku iz elije pele poinju prve poslove virusi koji vladaju sada ienju elija saa i njihovoj pripremi da ih matica zalee.

Slijedai posao koji obavljaju je hranjenje larvi starosti od tri dana i to hranom od meda, cvjetnog praha i vode. U periodu od estog do dvanaestog dana pele imaju sposobnost da lue mlije. U tom periodu one hrane mlade larve od tri dana starosti spravljenim mlijeom hrane i maticu.

Informațiiimportante