Cancer and genetic mutations

[Genetic susceptibility to cancer].

Cluj-Napoca în intervalul ianuarie decembrie Criterii de includere în studiu: 1.

cancer and genetic mutations

Criterii de excludere din studiu: 1. Am obåinut informaåiile necesare pentru includerea pacienåilor în studiu cancer and genetic mutations urma anamnezei, respectiv din evidenåa informatizatã bazã de date personalãreferitoare la pacienåii diagnosticaåi şi operaåi pentru cancere colonice sau rectale.

cancer and genetic mutations

Pacienåii eligibili au fost repartizaåi în douã grupuri, cancer and genetic mutations funcåie de numãrul de criterii Bethesda îndeplinite: grupul A - pacienåi care îndeplineau un singur criteriu Bethesda, iar grupul B - pacienåii care îndeplineau douã sau mai multe criterii Bethesda.

Pentru ambele grupuri de pacienåi am centralizat informaåiile referitoare la urmãtorii parametri: vârsta, sexul, istoricul familial de cancer colorectal cancer and genetic mutations de cancer extracolonic specific pentru sindromul Lynch, valoarea preoperatorie a anti- genului carcino-embrionar CEAlocalizarea topograficã a tumorii hemicolon drept, respectiv hemicolon stâng sau recttumorile multiple sincrone colorectale sau extracolonice, tipul cancer and genetic mutations al tumorii, gradingul histologic, stadializarea postoperatorie stadializarea TNMprezenåa embolilor tumorali limfatici, a embolilor tumorali venoşi, a invaziei perineurale, a infiltratului intratumoral cu limfocite TIL - Tumor Infiltrating Lymphocytes şi valoarea acestuia, a agregatelor limfoide la cancer and genetic mutations peritumoral a reacåiei de tip Crohn-likea tumorilor metacrone.

În vederea efectuãrii coloraåiilor imunohistochimice pentru evidenåierea expresiei genelor hMLH1 respectiv hMSH2, pentru fiecare dintre pacienåi am procurat cel puåin un bloc de parafinã cu material histologic åesut tumoral colonic şi mucoasã colonicã normalã adiacentã tumoriiconform indicaåiilor medicului specialist anatomopatolog care a reexaminat lamele cu secåiuni histologice provenite de la aceşti pacienåi.

cos e il papilloma alla vescica paraziti mezozoici

În cazul pacienåilor cu cancere colorectale sincrone sau metacrone am procurat cel puåin un bloc de parafinã de la fiecare dintre tumori. Pentru realizarea coloraåiilor imunohistochimice s-au folosit materiale cancer and genetic mutations reactivi specifice anticorpi anti proteina hMLH1, respectiv anti proteina hMSH2 şi kitul de detectare a reacåiei antigen-anticorp NovoLink Max Polymer Detection System - Novocastra Laboratories Ltd, Newcastle, UKiar citirea lamelor s-a efectuat în mod independent de cãtre doi medici anatomopatologi.

cancer and genetic mutations

Prezenåa coloraåiei nucleare la nivelul celulelor epiteliale din mucoasa colonicã normalã adia- centã tumorii obligatorie la toåi pacienåii a fost consideratã ca şi coloraåie-martor de control.

Diferenåele dintre parametrii examinaåi pentru cele douã grupuri au fost investigate statistic utilizând programul OpenEpi, versiunea 2.

căști cum să afli oxiuri sau giardia

Rezultate În perioada ianuarie decembrieam identificat un numãr de pacienåi care au suferit intervenåii chirurgicale pentru cancere colonice sau rectale şi care au îndeplinit cel puåin unul dintre criteriile Bethesda revizuite pentru testarea instabilitãåii microsatelitare.

Distribuåia pacienåilor în cele douã cancer and genetic mutations a fost urmã- toarea: grupul A un criteriu Bethesda a inclus 57 de pacienåi, iar grupul B douã sau mai multe criterii Bethesda a inclus 53 de pacienåi.

cancer and genetic mutations

Caracteristicile studiate comparativ între cele douã grupuri de pacienåi sunt ilustrate în Tabelele 1 şi 2.

Informațiiimportante